Zasady współpracy

Współpraca z Klientem zawsze odbywa się na elastycznych, dogodnych dla Klienta warunkach i może przybrać formę:

  • jednorazowego zlecenia, obejmującego pomoc prawną w konkretnej sprawie powierzonej przez Klienta (na podstawie umowy zlecenia),
  • stałej obsługi prawnej, obejmującej kompleksową i bieżącą pomoc prawną na rzecz Klienta (na podstawie umowy w przedmiocie stałej obsługi prawnej).

W zależności od rodzaju zleconego zadania i oczekiwań Klienta  Kancelaria proponuje następujące systemy rozliczeń:

  • system wynagrodzenia jednorazowego (uzgodniona z Klientem kwota wynagrodzenia obejmuje jednorazową usługę prawną),
  • system rozliczeń godzinowych (wysokość wynagrodzenia określona jest na podstawie liczby przepracowanych godzin oraz ustalonej z Klientem stawki godzinowej, w ramach tego systemu Klient otrzymuje na koniec każdego miesiąca bądź po wykonaniu zleconego zadania szczegółowe zestawienie wykonanych przez Kancelarię czynności),
  • system wynagrodzenia zryczałtowanego (wysokość wynagrodzenia jest stała i określona stawką miesięczną, w ramach tego systemu przewidziane są następujące warianty ustalania wynagrodzenia:

stała obsługa prawna – przewiduje stałą kwotę wynagrodzenia za ustaloną, dostosowaną do potrzeb Klienta liczbę godzin pracy Kancelarii w danym miesiącu. System ten optymalizuje ponoszone przez Klientów koszty obsługi prawnej, ponieważ w końcowym rozrachunku stawka za godzinę pracy Kancelarii jest niższa niż stawka za godzinę pracy w systemie godzinowym,

- wynagrodzenie za prowadzoną sprawę sądową – w ramach tego wynagrodzenia uzgadniana jest z Klientem stała kwota wynagrodzenia, które obejmuje przygotowywanie poszczególnych pism procesowych w toku postępowania oraz reprezentowanie Klienta na poszczególnych rozprawach),

  • system „premii za sukces” (poza niewielkim wynagrodzeniem ryczałtowym w przypadku niektórych spraw dodatkowym elementem wynagrodzenia może być premia za pomyślny wynik sprawy),
  • system rozliczeń mieszanych (w zależności od potrzeb i oczekiwań Klienta wynagrodzenie może być ustalane indywidualnie przy wykorzystaniu różnych rozwiązań  z ww. systemów).

Wysokość wynagrodzenia każdorazowo ustalana jest w drodze indywidualnych uzgodnień z Klientem, uwzględnia stopień zawiłości konkretnej sprawy oraz przewidywany nakład pracy Kancelarii.

Wszystkie prawa zastrzeżone.Strona wykonana przez Strony WWW - doneta.pl